Molar kütle hesaplayıcısından (n) madde miktarı

Mass(g)
Molar Mass(g/mol)
 
Amount of Substance (n) = (mole)

Malzeme miktarı olarak da adlandırılan madde miktarı, bir numunedeki parçacık sayısını ölçer. Birimler köstebek (sembol mol). Ünite, karbon 12'nin (C-12) 0.012 kilogram (kg) kütlesine dayanır. Bir mol, AVOGADRO sabiti olarak adlandırılır, 6.02214129 (30) × 10 23 .

Madde (n) formülü miktarı

Madde miktarı (n) = kütle (m) / molar kütlesi (m)

Örneğin, kütle 20 olduğunda, molar kütlesi 2'dir, daha sonra madde miktarı 10'dur.

Molar kütle hesaplayıcısından (n) madde miktarı