Elektrodiyaliz hesap makinesi

Solution normality (N) : gram-equivalents/liter
Flow rate (Q) : liter/second
Removal efficiency (E1) :
Number of cells (n) :
Current efficiency (E2) :
Current (I):

Elektrodiyaliz (ED), tuz iyonlarını iyon-değişim membranlarıyla bir çözeltiden başka bir çözeltiye taşımak için kullanılır.

Elektrodiyaliz Formülü:

İ = (F * n * q * e 1 ) / (n * e 2 )

Burada n = çözeltinin normalliği, F = Faraday'ın sabiti = 96487 Coulombs / G eşdeğeri, Q = akış hızı, i = akım iyon Exchange Membran, E 1 = temizleme verimliliği, n = numarası hücrelerin, E 2 = mevcut verimlilik.

Örneğin, çözelti normalliği (n) = 1 gram eşdeğer / litre, akış hızı (q) = 0.2 litre / saniye, çıkarma verimliliği (E1) = 0.1, hücre sayısı (N) = 20, akım verimliliği (E2) = 0.5, sonra akım (i) = 64.324666666667

Elektrodiyaliz hesap makinesi